1. หลักการและเหตุผล

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและทำธุรกิจใน ภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน และใน 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กว่า 30,000 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักธุรกิจใหม่ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาแนวคิดและแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นให้สามารถขายสินค้าได้ เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน และสามารถเพิ่มมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นเพียงการพัฒนาระยะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการบางส่วนมีศักยภาพสามารถเติบโตเข้าสู่ระดับธุรกิจในกลุ่ม Regular ได้ แต่บางส่วนยังไม่สามารถก้าวผ่านการพัฒนาธุรกิจได้ดีพอแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดให้สามารถยกระดับได้ จำเป็นจะต้องมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีศักยภาพ สามารถยกระดับธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยคุณภาพ และมาตรฐานสากล สสว. จึงได้จัดทำโครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boot up New Entrepreneurs) เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในปี 2559-2561 และผู้ประกอบการนิติบุคคลได้ไม่เกิน 3 ปี ในภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการ โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ และปฏิรูปภาคเกษตรไทยสู่ยุค 4.0

  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในช่วงปี 2559-2561 และผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีในระยะเริ่มต้นให้สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0
          2.2 เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสู่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น
          2.3 เพื่อพัฒนาให้สินค้าของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นเป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืน

  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

           3.1 ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในช่วงปี 2559-2561
           3.2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการทั่วไป ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
           3.3 ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีแล้วไม่เกิน 3 ปี

           คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
           • เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ
           • จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

  4. พื้นที่ดำเนินการ

           ทั่วประเทศ