1. หลักการและเหตุผล

          ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร/โรงงานขนาดเล็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต่างๆเช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปยังตลาดสากล อันเป็นช่องทางการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของการบริโภคอาหารไทยปลอดภัยในระดับสากล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศ โครงการนี้เน้นการพัฒนาระบบมาตรฐานตลอด Supply Chain ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผู้ส่งออกเท่านั้นที่พัฒนามาตรฐานการผลิต แต่ผู้ประกอบการที่เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย

           สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง และสามารถยกระดับธุรกิจจากธุรกิจฐานรากเข้าสู่ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเติบโตเป็นขนาดกลาง ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่ Supply Chain ของโลก การมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

  2. วัตถุประสงค์

          2.1 1. เพื่อยกระดับสนับสนุนและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management) โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          2.2 เพื่อพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
          2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสินค้าแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น

  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

           3.1 กลุ่ม Supply chain ของธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม
           3.2 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งออก


           4 ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้)


           5.1 สำรวจสภาพการผลิต ณ สถานที่ประกอบการผู้สมัคร เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการพัฒนาระบบ เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น
           5.2 กิจกรรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานในระดับสากลในอุตสาหกรรมอาหารของไทย” โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ