1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ประสานงานโครงการ(ผู้กำกับติดตาม)
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ แหวนทอง  
เบอร์ติดต่อ : 02-2983290 Email : Aphichat_w@sme.go.th
   

  2. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (สถาบันอาหาร)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ นรมั่ง  
เบอร์ติดต่อ : 02-4228509 ต่อ 2102 Email : Narongrit@nfi.or.th
มือถือ : 086-3792941  
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ