ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครออนไลน์โดยผ่านหน้าเว็บ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Code   Auto generate code on save...
หมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ *  
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ หากยังไม่มี คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการ
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ * 
เลขทะเบียนธุรกิจ * 
ชื่อกิจการ * 
คำนำหน้าชื่อ *     
ชื่อ-นามสกุล *  
หมายเลขบัตรประชาชน *    
สำเนาบัตรประชาชน    *รองรับไฟล์ประเภท .pdf
วัน-เดือน-ปี พ.ศ.(เกิด)   
ที่ตั้งสานักงานใหญ่   
จังหวัด *  
โทรศัพท์ *   * กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ หากไม่มี กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ *  
Website   
Line ID   
Email *  
อายุ   
สถานภาพปัจจุบัน 
จำนวนบุตร (ถ้ามี)   
สัญชาติ 
 
ศาสนา 
 
ที่ตั้งของสถานที่ผลิต*
 
โทรศัพท์ ธุรกิจ   
มือถือ ธุรกิจ   
Website ธุรกิจ   
Email ธุรกิจ   
   
กลุ่มอุตสาหกรรม* 
 
 
  ระบุประเทศ : 
  ระบุประเทศ : 
 
หน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วม 55* 
   
ประเภทธุรกิจ *
รูปแบบธุรกิจ *  
ธุรกิจ *  
ภาคธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วม *
   
สถานภาพผู้สมัคร * 
 
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล *
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ 
เป็นสินค้า OTOP 
   
วัตถุดิบหลักในการผลิต 
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ 
   

มาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้าธุรกิจ   
  สำหรับสายการผลิต :
     
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ     สัดส่วน %
  ต่างประเทศ   สัดส่วน %     ระบุประเทศ
จำนวนคนทำงาน 
(พนักงานประจำและรวมเจ้าของกิจการ) 
                          
ทุนจดทะเบียน/ทุนจัดตั้งกิจการ                
รายได้รวมต่อปี (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)                         
กำไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)                   
   
อาชีพ/งานในปัจจุบัน 
 
   
ท่านเคยเข้ารับการอบรม 
   
หัวข้อที่เคยเข้าอบรม
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ *
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
โรงงานของท่านได้เข้าร่วมโครงการของ สสว. ในปีงบประมาณ 2562 หรือไม่ *   :               :  
   
   
ส่วนที่ 2 ความประสงค์ในการเข้ารับบริการ
2.1 ความต้องการของผู้ประกอบการในการจัดหาระบบมาตรฐาน
 
สำหรับสายการผลิต :

1)  ชื่อทีมงาน นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหน่ง
  มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
               
*
*