ขณะนี้หมดเวลาการ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) ปี 2562 แล้ว ผู้ที่สนใจรับการพัฒนาให้ติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการอื่นๆ ได้จาก
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)