1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ประสานงานโครงการ(ผู้กำกับติดตาม)
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัยสิริน ฉายเหมือนวงศ์  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3077 Email : Chaisirin@sme.go.th
   

  2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล :  
เบอร์ติดต่อ : Email :
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
Website :
Facebook :
 

  3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล :  
เบอร์ติดต่อ : Email :
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
Website :
Facebook :